พี่สอนน้อง เพือนสอนเพื่อน Peers Assisted Learning


นักเรียนมัธยม และ ของโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ อุดรธานี ( โรงเรียนดีประจำตำบล )สอนนักเรียนทั้งโรงเรียนกลางแจ้งในรายการ 3 minutes' English สัปดาห์ละ 3 ครั้ง โรงเรียนนี้ได้รับรางวัล Outdoor English Clinic เด็กทั้งโรงเรียน 2500 คนจะได้รับการสอนเสริม ภายใน 1-2 ปี จากทีมงานคลินิคหมอภาษาอังกฤษของโรงเรียน
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ได้รับ รางวัล เทคนิคการสอนระะบบเครือข่ายยอดเยี่ยม (Best Peers-assisted Learning Network Technique) จากคลินิคหมอภาษาอังกฤษโดย ดร. อินทิรา

นักเรียนประถม 6 ถูกสอนให้เป็นผู้ช่วยคุณครูหมอภาษา สอนและสอบน้องๆนักเรียนประถมสองให้อ่านภาษาอังกฤษระบบโฟนิคมส์และโฟนิคส์